مونږ سره هره ورځ هغه افغانان کوم چی په المان کی اوسیږی اړیکه نیسی او دخپل خپلوانو او
ملګرو په افغانستان کی دژوند او مرګ تشویش کوی.
یو غیردولتی سازمان دی له دی کبله نه شی کولی افغانانو ته د IRC
افغانستان نه د راوتلو لپاره څه امکانات برابر کړی.
خو تاسی کولی شی د لاندو تلیفون شمیرو او ایمیلونو سره اړیکه ونیسی.